top of page

D e B a s c e t t a 

detail

a 36cm   b 24cm       Shoji paper

bottom of page